Logga som leder till Laxå vattens startsida

Kontroll och kvalitet

Senast uppdaterad:

Reningsprocesserna på våra avloppsverk kontrolleras regelbundet av ackrediterade laboratorier enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Prover tas både på det vatten som kommer in till avloppsverken och på det renade vattnet som lämnar verken. Proverna skickas sedan iväg för analys.

Det är främst två parametrar som myndigheterna vill mäta och kontrollera när det gäller rening av avloppsvatten i Laxå kommun. Det är fosfor och BOD. Årsmedelvärdet får inte överskrida de bestämda gränsvärdena.

Fosfor är ett näringsämne i avloppsvatten som bidrar till övergödning av våra sjöar och vattendrag. Den största delen fosfors kommer från vår avföring och en del från disk- och tvättmedel.

BOD är ett mått på biologiskt syreförbrukande ämnen. Bidrar till syrebrist i sjöar och vattendrag.

Reningsresultat 2017

Laxå avloppsverk

BOD (organiskt material) 94 % rening
Fosfor 87 % rening

Hasselfors avloppsverk

BOD (organiskt material) 94 % rening
Fosfor 98 % rening

Finnerödja avloppsverk

BOD (organiskt material) 96 % rening
Fosfor 99 % rening