Logga som leder till Laxå vattens startsida

Vattenmätare och vattenmätarbyte

Mellan åren 2021–2025 byter vi ut alla gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Laxå kommun.

Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. När vi bytt ut alla mätare behöver du som kund inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler och du kommer att faktureras för din faktiska förbrukning och inte en uppskattad förbrukning som tidigare. De fjärravlästa mätarna innebär också mindre administration för Laxå Vatten AB vilket är till nytta för hela va-kollektivet.

Infrastrukturen är ännu inte på plats i hela kommunen för att samla in mätarställningen.

En annan fördel med den fjärravlästa mätaren är att den signalerar vid ovanliga avvikelser och både du som fastighetsägare och Laxå vatten AB kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor. Det leder till färre driftstörningar och lägre kostnader.

Inför bytet

Du kommer att få ett informationsbrev i din brevlåda i god tid innan bytet där det står vad du behöver göra inför bytet. Efter det får du ett brev med tidbokning ungefär två veckor innan vi kommer till dig.

Är din mätarplats godkänd?

Det är viktigt att du ser till att din vattenmätarplats är godkänd. För att Laxå Vatten AB ska komma åt vattenmätaren vid byte ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Vattenmätaren måste vara fast monterad i en mätarkonsol som håller fast ventiler och rör i väggen och med avstängningsventiler på båda sidor av mätaren. Om mätarplatsen saknar konsol, avstängningsventiler eller sitter på en svåråtkomlig plats behöver du åtgärda bristerna.

Innan bytet behöver du som fastighetsägare kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.
  • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.
Vattenmätare

Exempel på fjärravläst vattenmätare och konsol med avstängningsventiler.

Vad händer om min mätarplats inte är godkänd?

Om du har en godkänd mätarplats och konsol med avstängningsventiler genomförs bytet. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny tid för byte längre fram när det är ordnat. Tänk på att om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi kommer ut så debiteras en bomkörningsavgift i enlighet med gällande taxa.

Konsol

Konsolen gör installationen mer stabil och minskar risken för läckage under bytet. Den gör att rören inte påverkas under bytet. Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och vara försedd med skjutbar kopplingshylsa. I en vanlig villa ska konsolen passa mätarstorlek Q3 2,5–Q3 4 och ha 190–220 mm bygglängd.

Kontrollera avstängningsventiler

Stäng av ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Gör sedan samma sak med den andra ventilen. Om ventilerna inte går att stänga helt behöver de bytas ut.

Det är viktigt att du har fungerande avstängningsventiler på båda sidor av mätaren och att det är lätt att komma åt dem om du behöver stänga av vattnet akut vid till exempel en läcka.

Inför byte av avstängningsventil för inkommande vatten behöver servisventilen till fastigheten stängas av. Kontakta Laxå Vatten AB minst två vecka innan det är aktuellt att stänga eller öppna ventilen. Laxå vatten AB kan också ge vvs-firmor tillstånd att stänga och öppna servisventiler efter att vi själva kontrollerat status.

Mekaniska mätare

Vi byter till fjärravlästa vattenmätare i hela kommunen under ett antal år. Innan din mätare byts ut till en fjärravläst är det viktigt att du regelbundet läser av och rapporterar din mätarställning till oss.

Rubrik för en puffingång som ska leda till en av undersidorna

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...

En lite kortare rubrik

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...