Logga som leder till Laxå vattens startsida

Dagvatten

Senast uppdaterad:

Verksamhetsområden för dagvatten

Dagvattnet delas in i två stycken verksamhetsområden

  • Dagvatten fastighet (DF)
  • Dagvatten gata (DG)

Dagvatten fastighet (Df)

Avgiften beräknas utifrån tomtstorlek

Df avser tjänsten bortledning av dagvatten, d.v.s. regn- och smältvatten som rinner av från fastighetens tak samt hårdgjorda ytor och når kommunens ledningar eller diken. Kommunen tillhandahåller därmed en tjänst som medför en avgiftsskyldighet.

Dagvatten fastighet (Dg) fastighetsägare

Avgiften beräknas utifrån tomtstorlek

Dg avser tjänsten bortledning av dagvatten från gator och andra allmänna platser. En del av va-huvudmannens kostnad för denna tjänst ska betalas av de fastigheter som har nytta av att gator har ett dagvattensystem som leder bort vatten.

Dagvatten gata (Dg) allmänplatshållare (APH)

Avgiften beräknas utifrån yta vars dagvatten leds till dagvattensystemet

Dg APH avser tjänsten bortledning av dagvatten från huvudgator och genomfartsvägar. Avgiften betalas av väghållaren (ex. Kommunen, Trafikverket eller vägsamfälligheter).

 

Rubrik för en puffingång som ska leda till en av undersidorna

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...

En lite kortare rubrik

Med anledning av den nu torra sommaren och SMHI:s nederbördsprognoser, som förutspår en fortsatt nederbördsfattig sommar, måste vi hålla igen och ha låga flöden vid våra dammar vid Grytsjön, Västra La...