Logga som leder till Laxå vattens startsida

Kontroll och kvalitet

Senast uppdaterad:

För att vara säkra på att det dricksvatten vi levererar till våra kunder är bra och säkert tas prover regelbundet på både råvattnet (det obehandlade vatten som dricksvattnet tillverkas av) och på det färdiga dricksvattnet.

Livsmedelsverket bestämmer

Hur ofta och vilka parametrar som analyseras bestäms av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (omtryck LIVFS 2017:2).

Enligt Livsmedelsverket ska dricksvattnet vara "hälsosamt och rent". Hälsosamt betyder i det här sammanhanget att vattnet inte orsakar sjukdom och rent att det är estetiskt acceptabelt, det får alltså inte smaka eller lukta illa eller se otrevligt ut.

När dricksvattnet analyseras kan det få bedömningen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om dricksvattnet är tjänligt är det helt godkänt. Är dricksvattnet tjänligt med anmärkning är det något som inte är helt okej, men vattnet är inte skadligt att dricka. Om dricksvattnet får bedömningen otjänligt är det på grund av att det innehåller något som gör det direkt eller indirekt ohälsosamt. Om dricksvattnet bedöms vara tjänligt med anmärkning eller otjänligt måste orsaken alltid utredas och åtgärdas.

Analyser av vårt dricksvatten

Det dricksvatten vi producerar på våra vattenverk kontrolleras på väg ut från vattenverken och på flera platser ute på ledningsnätet (t.ex. hemma hos kunder, i offentliga miljöer och ledningarna från vattentornet). Proverna skickar vi till ett ackrediterat laboratorium (Länk till det ackrediterat laboratoriumet - EurofinsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.) som utför både mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvattnet.

Mikrobiologiska analyser

De mikrobiologiska analyserna visar vattnets innehåll av mikroorganismer. De råvatten vi använder för att tillverka dricksvatten innehåller redan från början väldigt lite mikroorganismer. I vattenverken finns olika processer som minskar den mikrobiologiska aktiviteten ytterligare innan det färdiga dricksvattnet pumpas ut på ledningsnätet.

Kemiska analyser

De kemiska analyserna visar dricksvattnets kemiska sammansättning. Vatten är ett mycket bra lösningsmedel och påverkas lätt av omgivningen. I de kemiska analyserna ingår bland annat färgtal, järn och hårdhet. Några gånger per år görs även en utökad provtagning där bland annat halterna av olika bekämpningsmedel och dricksvattnets radonhalt analyseras. De råvatten vi använder i dricksvattenproduktionen har överlag en mycket bra kemisk sammansättning. Undantaget är Laxå vattenverks råvatten där manganhalterna är något höga. Mangan är inte skadligt och de höga manganhalterna orsakar inga problem i det färdiga dricksvattnet. För att förhindra att manganet i framtiden orsakar störningar har nya infiltrationsbäddar byggts under 2015. Vattnet pumpas nu upp på bäddar av sand och manganet fastnar därmed i sanden.

Analysresultat 2017

Alla mikrobiologiska prover som tagits på utgående dricksvatten från Laxå vattenverk under 2017 har fått bedömningen tjänligt.

Alla kemiska prov som tagits på utgående dricksvatten från Laxå vattenverk under 2017 har fått bedömningen tjänligt.

Sammanställning dricksvattenanalyser Laxå Vattenverk 2017 Pdf, 194.4 kB.

Alla mikrobiologiska prover som tagits på utgående dricksvatten från Finnerödja vattenverk under 2017 har fått bedömningen tjänligt.

På de kemiska prov som analyserades var turbiditeten (grumligheten) i vattnet för hög och proven fick bedömningen tjänligt med anmärkning. Den höga turbiditeten orsakas inte av något skadligt. Ett instrument som kontinuerligt mäter turbiditeten i vattnet finns installerad. Ett av proverna visade något hög halt av järn och bedömdes tjänligt med anmärkning. Halten var 0,11 mg/l och gränsvärdet är 0,10 mg/l på utgående vatten från vattenverk. Gränsvärdet för vatten hos konsument är 0,20 mg/l. Senare tagna prover var godkända.

Sammanställning dricksvattenanalyser Finnerödja vattenverk 2017 Pdf, 193.9 kB.

Av de mikrobiologiska prov som togs på utgående dricksvatten från Tived vattenverk under 2017 fick ett prov bedömningen tjänligt med anmärkning. Anmärkningen var på något höga halter odlingsbara mikroorganismer. Halten var 12/ml och gränsvärdet är 10/ml på utgående vatten från vattenverk. Omprov som gjordes var tjänligt. Övriga mikrobiologiska prov fick bedömningen tjänligt.

Alla kemiska prov som tagits på Tived vattenverk har fått bedömningen tjänligt.

Sammanställning dricksvattenanalyser Tived vattenverk 2017 Pdf, 194 kB.